Privacy verklaring

Pets Special

 

Pets Special is de verantwoordelijke voor de persoonsgegevensverwerking, zoals omschreven in deze privacyverklaring.

Postadres: Leliestraat 34 
E-mailadres: info@pets-special.nl
Telefoonnummer: +31648703714 
KvK-nummer: 86617524 
Btw-nummer: NL004287822B58

 

Pets Special stelt deze privacyverklaring op om inzicht te geven over het gebruik van persoonsgegevens op www.pets-special.nl, en alle aan de website gerelateerde domeinen. Onder persoonsgegevens worden alle gegevens verstaan waarmee een individu geïdentificeerd kan worden, zoals de naam, het klantnummer en de persoonlijke contactgegevens. Gegevens die niet persoonlijk zijn, maar in combinatie met persoonlijke gegevens tot identificatie van de gebruiker leiden, hebben tevens te gelden als persoonsgegevens.

 

Deze privacyverklaring is van toepassing op iedereen die de website bezoekt, of op enig andere wijze met de website communiceert. Pets Special verbindt zich ertoe de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming) en de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming in acht te nemen.

 

Pets Special draagt zorg voor passende maatregelen ter bescherming van de verzamelde en verwerkte persoonsgegevens. In het geval van vragen naar aanleiding van deze privacyverklaring, of andere aan privacybescherming gerelateerde vragen, kan contact opgenomen worden via:

E-mailadres: info@pets-special.nl
Telefoonnummer: +31648703714.

 

Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op: 18 oktober 2022

 

1. WELKE GEGEVENS WORDEN VERWERKT
Bij het gebruik van de website of diensten van Pets Special kunnen de volgende persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt:

Voor- en achternaam 
Bezorg- en woonadres 
E-mailadres
Telefoonnummer
Bankgegevens

 

2. DOEL VAN DE VERWERKING VAN DE GEGEVENS
Met inachtneming van de privacywetgeving, worden de persoonsgegevens van de gebruikers uitsluitend gebruikt voor de volgende doeleinden:

Voor de aflevering van bestelde producten.

 

In navolging van artikel 6 Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft de verwerking van persoonsgegevens voor de bovengenoemde doeleinden de volgende
grondslag:
- De gebruiker heeft toestemming gegeven voor de verwerking van zijn persoonsgegevens. (lid 1 sub a) De gegeven toestemming kan te allen tijde door de gebruiker worden ingetrokken.
- De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst met de gebruiker. (lid 1 sub b)

 

3. ONTVANGERS VAN DE PERSOONSGEGEVENS
Persoonsgegevens kunnen door Pets Special worden verstrekt aan derden, indien dit verenigbaar is met het in deze privacyverklaring genoemde doel waarvoor de
gegevens zijn verzameld. De gegevens kunnen in opdracht van Pets Special worden doorgegeven aan de volgende ontvangers:

Clouddienst, leveranciers.

 

Persoonsgegevens worden enkel verstrekt voor de periode en omvang die noodzakelijk is voor de uitvoering van de door Pets Special gegeven opdracht aan de
ontvangers. In alle gevallen van verstrekking van persoonsgegevens aan derden, draagt Pets Special er zorg voor dat de gegevens enkel voor de beoogde doeleinden worden gebruikt en overeenkomstig het wettelijk verzekerde beschermingsniveau worden bewaard. Pets Special verkoopt de gegevens van de gebruiker nooit voor commerciële doeleinden.

 

4. BEWAARTERMIJN VAN DE GEGEVENS
De persoonsgegevens worden door Pets Special niet langer gebruikt of opgeslagen dan noodzakelijk is voor het bereiken van de doelstellingen waarvoor de gegevens
worden verzameld overeenkomstig deze overeenkomst.

 

5. RECHTEN VAN DE GEBRUIKERS
De gebruiker van de website kan op ieder moment zijn rechten uitoefenen ten aanzien van Pets Special. De gebruiker kan zijn verzoek tot de uitoefening van één of meer van zijn rechten kenbaar maken aan Pets Special middels één van de in deze privacyverklaring genoemde contactgegevens van Pets Special. Pets Special geeft gehoor aan het verzoek van de gebruiker, tenzij het verzoek ongegrond of buitensporig is. Pets Special geeft uiterlijk binnen een maand na het verzoek reactie op het verzoek van de gebruiker, ook wanneer geen gehoor wordt gegeven aan het verzoek. De reactie op het verzoek dient duidelijk te zijn voor de gebruiker, en dient schriftelijk of via andere (elektronische) middelen te worden verstrekt aan de gebruiker.

 

a. Recht op informatie over de verwerkingen
De gebruiker van de website heeft het recht op een duidelijke en transparante uitleg
over de gegevensverwerking. Middels deze privacyverklaring verstrekt Pets Special informatie over de bron van de gegevens, de gegevensontvanger(s), de doelstellingen, noodzakelijkheid en grondslag van de gegevensverwerking, de waarborgen voor gegevensbescherming, de bewaartermijn, de contactgegevens voor klachten, de rechten van de gebruiker.

 

b. Recht van inzage
De gebruiker van de website heeft het recht om, met redelijke tussenpozen, zijn persoonsgegevens die zijn verzameld in te zien. Pets Special verstrekt de gebruiker, indien hierom is verzocht, inzage in een overzicht met in ieder geval de volgende gegevens met betrekking tot de gebruiker:
- de doelstellingen voor de gegevensverwerking;
- de categorieën van persoonsgegevens die worden verwerkt;
- de ontvangers of categorieën van ontvangers aan wie de persoonsgegevens worden doorgegeven;
- de bewaartermijn van de persoonsgegevens;
- het recht op wijziging, verwijdering, beperking, of bezwaar;
- het recht om een klacht in te dienen.

Wanneer de gebruiker verzoekt tot inzage in zijn verzamelde persoonsgegevens, wordt voordat inzage wordt gegeven, de identiteit van de gebruiker vastgesteld door Pets Special. Indien een kopie van de gegevens wordt verstrekt aan de gebruiker, worden voor de verstrekking van de kopie geen kosten in rekening gebracht, tenzij de gebruiker meerdere kopieën wil ontvangen en hier op basis van administratieve kosten een redelijke vergoeding voor gevraagd kan worden. De kopie wordt schriftelijk aangeboden, waaronder begrepen in elektronische vorm. Indien de gebruiker het verzoek tot inzage elektronisch indient, wordt de kopie van de gegevens eveneens middels elektronische vorm verstrekt, tenzij de gebruiker anders verzoekt. Een kopie van de persoonsgegevens wordt binnen een maand na het verzoek aan
de gebruiker verstrekt.

 

c. Recht op rectificatie
De gebruiker van de website heeft het recht om zijn persoonsgegevens te corrigeren of aan te vullen indien deze niet accuraat zijn. Indien de gebruiker niet de mogelijkheid heeft om zijn persoonsgegevens zelf te corrigeren of aan te vullen, kan de gebruiker Pets Special opdragen zijn persoonsgegevens te corrigeren of aan te vullen. Pets Special brengt alle ontvangers van de persoonsgegevens op de hoogte van de gewijzigde gegevens, tenzij dit onmogelijk blijkt of onevenredige inspanning vergt in verhouding tot de belangen van de gebruiker. Pets Special verstrekt de gebruiker informatie over deze ontvangers indien de gebruiker hierom verzoekt.

 

d. Recht op gegevenswissing
De gebruiker van de website heeft het recht om zijn verzamelde persoonsgegevens door Pets Special te laten wissen, indien sprake is van één van de in artikel 17, lid 1
Algemene verordening gegevensbescherming genoemde situaties. Tevens heeft de gebruiker het recht om 'vergeten te worden'; indien Pets Special
persoonsgegevens van de gebruiker openbaar heeft gemaakt en de gebruiker verzoekt om uitwissing van zijn gegevens. Pets Special dient in dit geval de nodige maatregelen te nemen om andere verwerkingsverantwoordelijken op de hoogte te brengen dat de gebruiker zijn persoonsgegevens of enig kopie hiervan wil uitwissen.
Er hoeft geen gehoor te worden gegeven aan een verzoek tot uitwissing van persoonsgegevens indien de verwerking van de gegevens nodig is voor één van de
in artikel 17, lid 3 Algemene verordening gegevensbescherming genoemde redenen.

 

e. Recht op beperking van de verwerking
De gebruiker van de website heeft het recht om de verwerking van zijn persoonsgegevens te beperken indien sprake is van één van de in artikel 18, lid 1 Algemene verordening gegevensbescherming genoemde situaties. In het geval van de uitoefening van de beperking van de persoonsgegevensverwerking mogen de gegevens enkel worden verwerkt:
- met de toestemming van de gebruiker;
- voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering;
- ter bescherming van de rechten van derden of om gewichtige redenen van algemeen belang voor de Europese Unie of een lidstaat.

Pets Special brengt alle ontvangers van de persoonsgegevens op de hoogte van de beperking van de gegevensverwerking, tenzij dit onmogelijk blijkt of onevenredige
inspanning vergt in verhouding tot de belangen van de gebruiker. Pets Special verstrekt de gebruiker informatie over deze ontvangers indien de gebruiker hierom verzoekt.

 

f. Recht op overdraagbaarheid van gegevens
De gebruiker van de website heeft het recht om zijn persoonsgegevens te verkrijgen van Pets Special in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm en door te geven aan een andere verwerkingsverantwoordelijke, zonder dat Pets Special hem hierbij hindert, indien sprake is van één van de in artikel 20, lid 1 Algemene
verordening gegevensbescherming genoemde situaties. Indien de gebruiker zijn recht op overdraagbaarheid van gegevens uitoefent heeft de gebruiker tevens het recht dat de persoonsgegevens rechtstreeks van de ene naar de andere verwerkingsverantwoordelijke worden doorgestuurd, tenzij dit technisch niet mogelijk is. De uitoefening van het recht op overdraagbaarheid laat het recht tot gegevenswissing onverlet. Dat recht geldt niet voor de verwerking die noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang of van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan Pets Special opgedragen is. De uitoefening van het recht op overdraagbaarheid doet geen afbreuk aan de rechten en vrijheden van derden.

 

g. Recht van bezwaar
De gebruiker van de website heeft te allen tijde het recht om bezwaar te maken, vanwege zijn specifieke situatie, tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens door Pets Special. In bovenstaand geval zal Pets Special staken met de verwerking van de persoonsgegevens van de gebruiker, tenzij Pets Special dwingende
gerechtvaardigde gronden voor de verwerking kan aanvoeren die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van de gebruiker, of die verband houden met
de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering. Bij verwerking van de persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden, heeft de
gebruiker te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens. Indien de gebruiker bezwaar maakt tegen gegevensverwerking ten behoeve van direct marketing, worden de gegevens niet langer voor deze doeleinden verwerkt.

 

h. Klachtrecht
De gebruiker van de website heeft het recht om een klacht in te dienen met betrekking tot de verwerking van zijn persoonsgegevens door Pets Special bij de
Autoriteit Persoonsgegevens. Zowel klachten met betrekking tot de verwerking van de persoonsgegevens van de gebruiker, als klachten met betrekking tot onjuiste naleving van de toepasselijke wetgeving kunnen worden ingediend. De Autoriteit Persoonsgegevens is in Nederland aangesteld voor het houden van toezicht op persoonsgegevensverwerking. Informatie met betrekking tot de Autoriteit Persoonsgegevens kan gevonden worden op https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/.

 

6. HET GEBRUIK VAN COOKIES
Pets Special maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine hoeveelheden data die op de browser van de gebruiker worden geplaatst op het moment dat de gebruiker de website bezoekt, en bij een volgend bezoek van de gebruiker naar de server van de website teruggestuurd worden. Door het plaatsen van cookies kunnen gebruikers van elkaar worden onderscheiden en bij een nieuw bezoek aan de website kunnen de gebruikers worden herkend. Hierdoor kan het gebruik van de gebruiker van de website bijgehouden worden. Het plaatsen van cookies dient ter verbetering van de prestaties en het functioneren van de website.

Voor meer informatie over het gebruik van cookies, kan geraadpleegd worden:
In het cookiebeleid van de website; 
onder het kopje 'cookieverklaring' onderaan de website pagina.

 

7. WIJZIGING VAN DE PRIVACYVERKLARING
Deze privacyverklaring kan in verband met nieuwe ontwikkeling van de website of een aanpassing van de wettelijke verplichtingen gewijzigd worden. De meest recente versie van de privacyverklaring kan geraadpleegd worden op de website. Hierbij staat de laatste wijzigingsdatum vermeld.